My Cart:

0 item(s) - € 0,00
You have no items in your shopping cart.

Milieu

Kwaliteitsmanagement - ISO 9001

De ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement.
Het ISO 9001-certificaat houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit.

Van Zegwaard Rioolontstopping wordt verwacht dat wij onze kwaliteit kunnen waarborgen en uiteraard tevreden klanten!
Bij Zegwaard Rioolontstopping staat kwaliteit hoog in het vaandel. Het managementteam houdt zich daarom iedere dag bezig met het optimaliseren van de kwaliteit van onze producten, productieproces, diensten en onze organisatie.


Dit vertalen wij in:
• Klantgericht werken
• De juiste leiderschap
• Betrokkenheid van onze medewerkers
• Procesbenadering
• Systeembenadering van management
• Continue verbetering
• Besluitvorming op basis van feiten
• Win-win-situatie met leveranciers


Kwaliteit is niet meer weg te denken uit de dagelijkse activiteiten en beslissingen van Zegwaard Rioolontstopping. Hierdoor creëren wij een proactieve houding ten opzichte van kwaliteit in en diensten. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten in een vroegtijdig stadium kunnen zien of Zegwaard Rioolontstopping aan deze eisen voldoet en kan blijven voldoen.


Milieumanagementsysteem - ISO 14001

Het ISO 14001-certificaat staat garant voor een doeltreffend milieubeheerssysteem dat bijdraagt tot de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu tegen de mogelijke inwerking van onze activiteiten, producten en diensten en tot het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu.


Beleidsverklaring

De werkzaamheden van Zegwaard Rioolontstopping zijn gericht op het reinigen, het verwijderen, het vervangen, het ontstoppen, het met een camera inspecteren van sanitaire leidingen, rioleringen en waterzuivering technische voorzieningen, alsmede een veegservice en transportdienst inclusief het inzamelen en scheiden van residuen afkomstig van waterzuivering technische voorzieningen.


Doelstelling

Als directie is het aan ons om het beleid van ons bedrijf aan te geven ten aanzien van kwaliteit, arbo en milieu. Van ons wordt verwacht dat we aangeven dat we onze uiterste best zullen doen om onze opdrachtgevers tevreden stellen, waarbij we beheerst omgaan met kwaliteit, arbo en milieu. We moeten aangeven dat onze activiteiten zo worden uitgevoerd dat hierbij persoonlijk letsel, materiële schade alsook schade/ verontreiniging aan het milieu en de omgeving worden voorkomen. En uiteraard dat we streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. En niet geheel onlogisch om aan te geven is dat we hierbij de geldende wet- en regelgeving in acht nemen. Om dit allemaal te kunnen realiseren moeten we hiervoor alle noodzakelijke middelen beschikbaar stellen.


Uitvoering en educatie

Maar, het zijn hele mooie woorden. Ze zeggen jammer genoeg onvoldoende. De vraag is wanneer vinden wij dat we ons werk goed doen en welke koers wij moeten aanhouden om dit te bereiken. Hoe willen wij onze opdrachtgevers van dienst zijn en hoe kunnen wij de toekomst van onze onderneming garanderen.
Een goede basis is vereist om te komen tot een optimale dienst-verlening en een tevreden opdrachtgever. Primaire geldt hierbij dat de opdrachten m.b.t. rioolbeheer snel en efficiënt verlopen (24 uurs service).

Zegwaard Rioolbeheer B.V. stelt zich daarnaast proactief en coöperatieve op om rioolbeheer op milieuvriendelijke, duurzame en economisch verantwoorde wijze te realiseren. Onze medewerkers worden daarbij voortdurend voorgelicht en opgeleid om het milieubewustzijn te vergroten.


Toezicht en controle

Om bovenstaande uitgangspunten te waarborgen heeft de directie een bedrijfsleider (tevens KAM-coördinator) aangesteld die naast de verantwoordelijkheid voor de operationele en commerciële organisatie tevens optreed als verantwoordelijke voor de bovengenoemde uitgangspunten en verankering van het KAM-systeem in de dagelijkse praktijk.


Resultaat en uitwerking

Het implementatieniveau en opvolging van de doelstellingen wordt jaarlijks geaudit en beoordeeld door de bedrijfsleider, waarna indien noodzakelijk een hernieuwde doelstelling opgesteld zal worden.


Zegwaard Rioolontstopping - Delft


Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Zegwaard Rioolontstopping een belangrijk thema en uiteraard ook een dagelijkse realiteit.

Door innovatieve oplossingen aan te reiken, bewuster om te springen met natuurlijke rijkdommen, respectvol om te gaan met mensen en onze impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken, brengen we onze betrokkenheid dag na dag in de praktijk.

Bij duurzame ontwikkeling gaat het om een afweging tussen sociale, ecologische en economische belangen, de zogenaamde triple P's: people, planet en profit.
Rekening houdend met de gevolgen voor volgende generaties en andere plaatsen op de wereld. Hieronder staat omschreven hoe Zegwaard Riool Ontstopping om gaat met de triple P's.

People
Zegwaard Rioolontstopping heeft ontwikkeling van haar personeel hoog in het vaandel staan. Tevens streven wij naar veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het coachen en trainen van personeel is inmiddels niet meer weg te denken uit onze organisatie. Met gepaste trots kunnen wij u melden dat alle servicemonteurs van Zegwaard Rioolontstopping de cursus communicatie met succes hebben afgerond en het certificaat 'Klantgericht Communiceren' hebben behaalt. Daarnaast ontvangen zowel onze binnen- als buitendienst medewerkers trainingen op het gebied van commerciële vaardigheden. Bij Zegwaard Rioolontstopping zijn wij er van overtuigd dat het opleiden van personeel leidt tot waarborging continuïteit, verhoging kwaliteit, persoonlijke ontwikkeling medewerkers en verhoging motivatie en tevredenheid medewerkers. Hierdoor ontstaat er een extra binding tussen medewerker en organisatie.


Planet
Via ons "minorplanet" systeem zijn we in staat geweest de uitstoot van uitlaatgassen terug te dringen door vermindering van het aantal gereden kilometers. Dit doen we op permanente basis. Voor wat de uitstoot van uitlaatgassen betreft voldoet Zegwaard Rioolontstopping aan de Euro-4 norm. De Euro-4 norm betekent een halvering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. De bestel- en servicewagens die sinds 2009 aangeschaft zijn beantwoorden aan de hoogste milieunormen, inclusief roetfilters.


Profit
Zegwaard Rioolontstopping doet meer dan alleen ontstoppen!
Onze pro-actieve instelling voorkomt problemen in de toekomst. Achter een verstopping schuilt vaak een niet zichtbare aanleiding. Onze service monteurs zijn opgeleid om deze ongemakken op te sporen en te verhelpen. Door een goede adequate oplossing stijgt de bewonerstevredenheid en dienen er in de toekomst minder handelingen en inspanningen verricht te worden. Met effectief werken valt veel winst te behalen.

U HEEFT NÚ EEN PROBLEEM, DUS U WILT DAT HET NÚ WORDT OPGELOST.